Xcode : UIActionSheet Cancel Button doesn’t Work.

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอปัญหาของ UIActionSheet อย่างหนึ่งเวลาใช้งานครับ ปกติแล้วจะไม่เกิดปัญหาอะไร สามารถคลิกปุ่มได้ตามปกติ แต่เหตุการณ์นี้ปุ่ม Cancel จะมีตำแหน่งการกดที่คลาดเคลื่อนจากเดิมไปหน่อย

สาเหตุเกิดขึ้นเพราะเราใช้ Tabbar ครับ จะเกิด Bug นิดหน่อยครับ
นี่เป็นตัวอย่างการเรียกใช้ UIActionSheet แบบปกติ

UIActionSheet *actionSheet = [[UIActionSheet alloc]
                 initWithTitle:@"Share"
                 delegate:self
                 cancelButtonTitle:@"Cancel"
                 destructiveButtonTitle:nil
                 otherButtonTitles:@"Tweet", @"Facebook", nil];
 
actionSheet.actionSheetStyle = UIActionSheetStyleBlackTranslucent;
[actionSheet showInView:self.view];

ให้แก้วิธีการเรียก UIActionSheet จังหวะสุดท้ายเป็นแบบนี้

[actionSheet showInView:self.parentViewController.tabBarController.view];

ปัญหาดังกล่าวก็จะหายไปเป็นปลิดทิ้งครับ :)

Credit : http://stackoverflow.com/questions/1197746/uiactionsheet-cancel-button-strange-behaviour

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับ ^ ^