PHP : echo text message as file download

PHPมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่ต้องการ echo ข้อความออกมา แต่ต้องการให้คนอื่น download เป็นไฟล์มา แทนที่จะแสดงผลในหน้าจอครับ วิธีการง่ายๆคือ แทนที่เราจะ echo ข้อความออกมาเฉยๆ ก็ให้เราใส่ header เข้าไปก่อนการ echo ตามนี้ครับ More