Using JSON with Google Data APIs

สำหรับบางคนที่ต้องการเขียนโปรแกรมไปเรียกใช้ API ของ Google หรือ Youtube ก็ตาม สามารถเรียกข้อมูลมาเป็น XML หรือ JSON ก็ได้
ตัวอย่างข้อมูล Link ที่ใช้เรียก API เช่น

https://gdata.youtube.com/feeds/api/users/dreamusic/uploads

ให้เราใส่ query string ตามหลังไป ?alt= โดยพารามิเตอร์ก็จะมี atom, rss, json, json-in-script, and jsonc. ในที่นี้ให้ใช้ json

https://gdata.youtube.com/feeds/api/users/dreamusic/uploads?alt=json

ก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็น json แต่สำหรับใครที่เรียกใช้งาน API นี้ด้วย Javascript ก็จะติดปัญหา Cross Domain ให้แก้ด้วยการใส่เป็น json-in-script

https://gdata.youtube.com/feeds/api/users/dreamusic/uploads?alt=json-in-script

สามารถดูตัวอย่างโค๊ดที่เรียกใช้งานได้ตามนี้ครับ http://code.google.com/apis/gdata/docs/json.html